Trấn Thành và Hariwon đi làm tóc để đi choi valantine